0510 - Clip - I Tre Pichji - A cigala è a furmicula