N°0134 - Simoni Danielle née Lucchesi - Renosu 26 12 2012