0812 - TENNIS – TRC BASTIAIS – Tournoi Mars Avril 1990